P4TEEN ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงาน โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 17 สิงหาคม 2563

P4TEEN ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงาน โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ

การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่นโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในประเด็นการทำงานด้านการทำงานเรื่องเพศในวัยรุ่นระดับจังหวัด

ติดตามบทสัมภาษณ์ ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ