วันนี้ P4TEEN ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ คุณสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 31 กรกฎาคม 2563

วันนี้ P4TEEN ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ คุณสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ

นายอาเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา และ นางสาว ฉาฑิญา เสาวกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครราชสีมา ในโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2563 โดย สภาเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมา บทสัมภาษณ์การทางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ในระดับท้องถิ่น จะเป็นอย่างไรติดตามชมบทสัมภาษณ์ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ