โครงการ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
www.p4teen.com
p4teen@gmail.com
People For Teen
แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก ๒) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120