เกี่ยวกับเรา
www.p4teen.com เป็นเว็บไซต์ “จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก ๒) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร นับแต่ปี ๒๕๕๗ ที่ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกัน มีบทเรียนและความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ที่ล้วนแต่เป็นความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ
ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

สสส. จึงสนับสนุนให้ p4teen.com ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บทเรียนการดำเนินงาน และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของภาคี เพื่อนำมาเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นำไปปรับใช้ รวมถึงเปิดเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำผลหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาสื่อสารแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ เว็บ P4T จะพยายามเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน-องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตาม พรบ.นี้ และช่วยหนุนเสริมการทำงานของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นและเยาวชนทุกกลุ่ม เพื่อความสุขของประชาชนและความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาว
ผู้จัดทำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ top form corporation
partner